Algemene voorwaarden

 1. V.O.F. PushLimits, gevestigd te Almere onder KvK nr: 77231651
 2. Klant: degene met wie PushLimits een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: PushLimits en klant samen.
 4. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Pushlimits, waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aan gaat voor de trainingen bij Mitchell Koopmans of Alicia Weema.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Pushlimits. Op iedere activiteit zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens PushLimits.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Duur van overeenkomsten

De reguliere pakketten hebben een duur van minimaal 12 weken achtereenvolgend. De bootcamps worden variabel aangeboden van 1 keer, strippenkaart 5x, strippenkaart 10x en strippenkaart 15x.

 

Pauzeren van overeenkomst en betalingen

Bij bevestiging van inschrijving zal Pushlimits meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Pushlimits bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Pushlimits als ook de klant. Een trainingssessie met een van onze personal trainers vindt minimaal een keer per maand plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

Bij de overeenkomst van klant en Pushlimits, zal Pushlimits meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Pushlimits gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Pushlimits te voldoen. Indien Pushlimits over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Pushlimits een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Pushlimits is het BTW-tarief van 21%  van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Pushlimits gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

Aansprakelijkheid PushLimits

 1. Pushlimits is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Pushlimits is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Indien PushLimits aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van een (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website, flyers of social media zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of het ontbinden van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 5. Voor elke door Pushlimits aanvaarde opdracht geldt  een inspanningsverplichting. Pushlimits kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Pushlimits is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.
 6. Pushlimits is niet aansprakelijk wanneer bij, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Pushlimits is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Pushlimits wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Pushlimits aanbiedt.

 

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van PushLimits vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

Pushlimits is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Almere.

 

Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Pushlimits is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

 

Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Pushlimits aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Pushlimits. 

 


Volg ons op social media:

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Contactgegevens

Push Limits
06 - 10 07 85 67
info@pushlimits.nl